17 redenen waarom "links" een hekel heeft aan het Katholieke Geloof

17 redenen waarom "links" een hekel heeft aan het Katholieke Geloof

23 oktober 2020 | John Horvat II

Nu het linkse activisme en geweld toenemen, moeten Nederlanders begrijpen dat de linkse agenda niet alleen een politieke beweging vertegenwoordigt, maar een wereldbeeld dat haaks staat op dat van het Katholieke Geloof. Overal waar links de overhand heeft, wordt een radicale haat jegens het Geloof en degenen die daartoe behoren tentoongespreid.

Totdat links de macht in handen heeft, wordt deze anti-Katholieke haat echter in toom gehouden en verborgen gehouden. De linkse propaganda verpakt zich in termen die sympathie opwekken en geen alarm slaan. Deze misleiding maakt haar nog gevaarlijker.

Links vandaag

De vijandigheid van links tegenover godsdienst manifesteert zich op vele manieren, of het nu gaat om de Antifa-militanten die Bijbels verbranden of om religieus links dat zijn marxistische ideeën in religieuze termen verpakt. In een poging om hun oproep tot gewelddadige revolutie te legitimeren, stellen zogenaamde bevrijdingstheologen bijvoorbeeld een christelijke versie van klassenstrijd voor.

Vandaag radicaliseert de linkse beweging door een agenda voor te stellen met nieuwe communistische idealen en doelstellingen die ingaan tegen de traditionele Kerkelijke Leer over God, de maatschappij en de menselijke natuur. Links neemt nu het postmoderne gedachtegoed op in zijn verdraaide doctrine. Het communisme van vandaag gaat verder dan het Sovjet staatskapitalisme van weleer en omarmt gendertheorie en identiteitspolitiek, zo tegengesteld aan de leer van de Kerk over de Schepping.

Deze linkse visie bedreigt Nederland en haar liefde voor vrijheid. De gelovigen moeten zich volledig bewust zijn van de omvang van deze haat, om effectief te kunnen strijden tegen de snode agenda van links.

Eeuwige en Natuurlijke Wet: het fundament van moraal en wet

Er zijn vele redenen waarom links het Katholieke Geloof haat. De volgende lijst van zeventien redenen dient als een inleiding tot het begrijpen van de omvang van de strijd tussen deze twee tegengestelde wereldbeelden:

1. Links haat de notie van een transcendente en persoonlijke God. Deze eigenschappen zijn het tegendeel van haar gnostische en egalitaire visie. Aangezien links alle superioriteit haat, beschouwt zij een Almachtige en Liefdevolle God als "onderdrukkend". In plaats daarvan identificeert links zich met Satan, de duivel, een inferieur, geschapen wezen, een verdoemde engel, en het veronderstelde slachtoffer van de eeuwige Rechtvaardigheid van de Schepper en dus iemand die "onderdrukt", "rechteloos", "gediscrimineerd" en "gemarginaliseerd naar de periferie" is.

2. Links haat de morele wet van de Kerk, die gebaseerd is op de natuurwet - een geheel van objectieve maatschappelijke normen, geldig voor alle tijden, plaatsen en volkeren. Links leert dat moraliteit relatief is - "Als het goed voelt, doe het dan!" was de strijdkreet van de hippies - en bevordert haar eigen set van evoluerende normen voor alles wat haar revolutie ten goede komt.

3. Links haat het Kerkelijke concept van het gezin als basiseenheid van de samenleving, gebaseerd op het Sacrament van het Huwelijk en de overdracht van de ene generatie op de andere van moraal, godsdienst, traditie en eigendom. Links ziet het gezin als een onderdrukkende instelling die moet worden vernietigd, verminkt en belasterd.

4. Links haat de instelling van het Huwelijk, gedefinieerd als de verbintenis van één man en één vrouw, met uitsluiting van alle anderen, open voor kinderen en verantwoordelijk voor hun opvoeding. Links haat het Huwelijk omdat het de moraal versterkt. Het is voorstander van vrije liefde en seksuele afwijkingen.

5. Links haat de leer van de Kerk dat privébezit rechtvaardig is en noodzakelijk voor de goede orde van de samenleving. Zij ziet eigendom als een bron van ongelijkheid en probeert die op alle mogelijke manieren te ondermijnen en te beperken. Het ideaal van links is om alle privébezit te confisqueren en tot staatseigendom of collectief eigendom te maken, want "de aarde is van iedereen".

6. Links haat de hiërarchische aard van de Kerk. Zij haat de door Christus ingestelde scheiding tussen een onderwijzende Kerk - de paus, bisschoppen en priesters, die de gelovigen onderwijst, bestuurt en heiligt - en de lerende Kerk, de gelovigen, die zich door de geestelijkheid laat onderwijzen, besturen en heiligen. In plaats van in deze tweedeling de weg naar de Hemel te zien, ziet links een klasse van onderdrukkers die verpletterd moet worden en een andere klasse van onderdrukten die bevrijding behoeven. Zo bevordert links graag de klassenstrijd binnen de Kerk.

7. Links haat de naastenliefde van de Kerk, die de samenleving tracht te harmoniseren door allen te verenigen in de liefde tot God en de naaste. Links wil echter klassenstrijd en conflicten. Zij omhelst haat en geweld als de natuurlijke middelen om de maatschappij te veranderen.

8. Links haat de Katholieke Leer over de zonde omdat deze het bestaan van een hogere wet en een God die het verdient te worden gehoorzaamd, bevestigt. Bovendien haat zij de Kerkelijke Leer dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun daden en dat deze gevolgen hebben, die eeuwige verdoemenis en straf kunnen inhouden. Links ontkent dus de vrije wil en de individuele verantwoordelijkheid. Zij schrijft alle schuld voor het kwaad toe aan sociale structuren die omvergeworpen moeten worden.

9. Links haat de liefde van de Kerk voor de armen, die tracht het lijden van de ongelukkigen te verlichten in plaats van hen aan te zetten tot opstand tegen hen die meer hebben. Links haat de dankbaarheid die de Kerk de armen leert te hebben jegens hen die hen helpen. Zij ziet deze dankbaarheid als vernederend en onderdrukkend.

10. Links haat het concept van de onsterfelijke ziel, die ieder mens uniek maakt, begiftigd met een door God gegeven waardigheid. Links zegt dat de ziel een mythe is en behandelt mensen als louter biologische materie die gebruikt en misbruikt moet worden in haar revolutionaire processen. Linkse regimes steunen bijvoorbeeld abortus.

11. Links haat het begrip Genade, waarbij een mens deel heeft aan Gods ongeschapen goddelijke leven en in staat wordt tot bovennatuurlijke daden. De egalitaire filosofie van links haat afhankelijkheid, vooral afhankelijkheid van God en het bovennatuurlijke leven.

12. Links haat de liturgie, waarbij individuen God officieel aanbidden en loven door de Kerk met al haar riten, ceremonies, gebeden en sacramenten. Zij haat deze erkenning van Gods oneindige superioriteit, die zij als onderdrukkend beschouwt. Zij verlangt naar een God op gelijke voet met de mensheid en een "democratische" volkskerk zonder priesterschap of liturgie.

13. Links haat de verkondiging van de Waarheid door de Kerk en Haar Ambt als hoedster daarvan. Alles is relatief en evoluerend voor links, en daarom bestaat een objectieve en onveranderlijke waarheid niet.

14. Links haat schoonheid. Overal waar links domineert, vindt men lelijkheid verankerd in haar gebouwen, kunst en cultuur. Dit komt omdat linkse mensen de metafysische grondslagen van schoonheid ontkennen en een grimmig en utilitair materialisme omarmen.

15. Links haat de Leer van de Kerk over de menselijke natuur, heiliging en identiteit. Daarom wordt er voortdurend geprobeerd de menselijke natuur te re-engineeren en de "nieuwe socialistische mens" te scheppen. Linksen proberen identiteit, geslacht en zijn te deconstrueren. Links omarmt fantasieën die losgekoppeld zijn van de werkelijkheid.

16. Links haat het idee van een Christelijke orde die geleid en geïnspireerd wordt door de Kerkelijke Leer en de hogere Wet van God. Een dergelijke orde boezemt terreur in de linkse ziel in, die zich verzet tegen elke poging om de maatschappij te ordenen volgens beginselen en regels die passen bij de menselijke natuur. Links haat discipline en inspanning, zelfs wanneer die tot geluk leiden. Haar samenleving is liberaal, anarchistisch en ongeordend, georiënteerd door een visie op het universum die alles ziet als de chaos van materie in voortdurende beweging. Een dergelijk perspectief leidt tot wanhoop.

17. Links haat de werkelijkheid zoals die wordt omarmd door de Kerk en haar Thomistische filosofie. De meest radicale linkse stromingen zien de werkelijkheid als een onderdrukkende structuur of sociale constructie. Links onderschrijft idealistische filosofieën, drugs en "deconstructie" als de middelen om de werkelijkheid te ontkennen en utopisme en nihilisme te omarmen.

De bovenstaande lijst is niet volledig. Aangezien het linkse wereldbeeld elk gebied van menselijk handelen omvat waarop de Kerk invloed heeft, zouden nog veel meer haatgevoelens kunnen worden geïdentificeerd. Evenzo omarmen niet alle linkse mensen in gelijke mate de hierboven opgesomde haatgevoelens. Het afglijden naar links is een proces dat zich aanpast aan individuele kenmerken. Maar alle linkse mensen neigen in de richting van deze haatgevoelens jegens het Katholieke Geloof.

De radicale linkse mensen die nu zo actief zijn in Nederland zullen deze haat tot het uiterste drijven. Zij proberen deze haatgevoelens tot de normen te maken waarmee hun "moedige nieuwe wereld" zal werken. Hun gebruik van geweld, rellen en vandalisme geven een glimp van deze wereld. Het symbolisch tonen van wapens bij protesten en tijdens terreurmarsen in woonwijken wijst op antichristelijke, antiwesterse haatgevoelens die in Nederland nooit eerder zijn gezien.

Links is geen politieke beweging of politieke partij. Het is een filosofisch-religieuze wereldbeschouwing die zich sociaal, economisch, politiek, wetenschappelijk, artistiek, educatief en cultureel uitdrukt. Om volledig doeltreffend te zijn, moet het verzet tegen links en zijn programma's dus gebaseerd zijn op het solide inzicht dat zijn wereldbeeld diametraal tegenovergesteld is aan dat van het Katholieke Geloof.