De verwovenheid van religie in het dagelijkse leven

De verwovenheid van religie in het dagelijkse leven

De mens is perfect geschapen en had nooit een doolhof van aardse gedachten en behoeften, de uitnodiging om de kennis van goed en kwaad was te verleidend en verwijderde de mens uit de hemelse visie. Tegenwoordig is het zichtbaar dat de geest van de mens en van de samenleving, uit zijn lichaam is gehaald en zich uit doodangst voedt met aards genot.

De verbinding van de mens met de Goddelijke Openbaring

Onder religie (Religare, Latijn voor verbinden) wordt meestal één van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan. In bredere zin duidt het woord `religie` op een meer algemene vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven in relatie tot óf een macht of manifestaties van een macht óf een (bewust) niet nader gedefinieerd beginsel of essentie. In monotheïstische religies wordt het begrip godsdienst vaak ook gebruikt. De oorsprong van deze neiging van de mens is zowel bovennatuurlijk als natuurlijk, elk mens heeft intelligentie en zoekt daarom uit waar hij vandaan komt en wat zijn einddoel is. Het lijkt nu dat de mens zijn intelligentie niet meer gebruikt, deze essentiële deugd draagt bij aan het ‘overleven’ van de mens en zijn ziel.

De oorzaak van het verlies van intelligentie zou dan waarschijnlijk komen door de lagere soorten natuur van de mens: wilskracht, instinct en sensualiteit. Een depressie is een aandoening die valt onder de 'stemmingsstoornissen'. Het is een ziekte van de stemming en gevoelens. Van een depressieve stemming is sprake als er gedurende een langere periode een abnormale somberheid bestaat en/of een abnormale lusteloosheid, verlies van interesse of een onvermogen om ergens van te genieten. Het is een fenomeen dat zich alleen doet overschrijden met een constante toevoer van Hoop, Geloof en Naastenliefde. Deze christelijke deugden zijn in de eeuwigheid gebruikt als voeding en vertrouwelijke basis voor het leven op aarde waar de mens in participeert.

De mems die geestelijk is gedegradeerd tot het Oude Testament:

Om onderscheid te maken tussen de bovennatuurlijke tijdsgeesten, hebben wij een bovennatuurlijke bron van openbaring nodig: de Heilige Schrift, die door de Heilige Geest is geïnspireerd en zo de menselijke natuur alomvattend maakt.

Er is een duidelijk verschil in de H. Schrift over het “zaad van de vrouw” en het “zaad van de slang”: Genesis 3:15: “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.”

In de zoektocht naar Verlossing, wetende dat de mens zondigt, was er een einddoel dat Geloof, Hoop en Naastenliefde als vrucht afwierp onderweg. De mens is onderweg naar God de Vader, de depressie is een symptoon van gebrek aan wilskracht en intilligentie die voortkomen uit het vertrouwen in God: 2 Koningen 20:5: “Keer weder en zeg tot Hizkia, den voorganger Mijns volks: Zo zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken; aan den derden dag zult gij opgaan in het huis des HEEREN.”