Faciliteert Paus Franciscus homo-ketterij binnen in de Kerk?

Faciliteert Paus Franciscus homo-ketterij binnen in de Kerk?

Door: Luiz Sérgio Solimeo

Symbolische ontploffing: Duitse kerkelijke zegeningen voor paren van hetzelfde geslacht leiden tot openlijke opstand

Op 31 oktober 1517 spijkerde Maarten Luther, een broeder zonder roeping, zijn smaadschrift van opstand aan de deur van de Allerheiligenkerk in Wittenberg, Saksen.

Hoewel alles al was voorbereid op deze opstand, veroorzaakte dit symbolische gebaar uit de boezem van de Katholieke Kerk het afvallige karakter van een groot deel van Europa.

Tegen die tijd hadden de universiteiten subjectivistische filosofieën onderwezen die, door de werkelijkheid te ontkennen, de waarheid ontkenden. Een deel van de geestelijkheid was werelds geworden en sloot zich aan bij de nieuwe doctrines. Op zijn beurt had een begerige en decadente adel een oogje op de bezittingen van de Kerk.

Karel V, een zwakke Katholieke Keizer, en Leo X, een Paus uit de Renaissance, die zich meer bezighield met politiek en vermaak, lieten toe dat de opstand zich uitbreidde.1

Een nieuw symbolisch gebaar: homoseksuele "paren" zegenen

Vijf eeuwen later brak het vuur van de opstand uit.

Op 22 februari antwoordde de Congregatie voor de Geloofsleer ontkennend op een vraag (dubium) over de luisheid van het zegenen van verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht. Paus Franciscus had dat antwoord goedgekeurd.2

Individuele verklaringen van bisschoppen, priestergroepen en theologen begonnen onmiddellijk te verschijnen en bereidden het terrein voor op een openlijke daad van trotsering tegen het Geloof.

Op 10 mei 2021 zegende Katholieke priesters en diakens - met de actieve of passieve steun van bisschoppen - paren van hetzelfde geslacht in zo'n 100 kerken in Duitsland, naar verluidt in zo'n 80 steden. Het was een daad van openlijke rebellie3 tegen de Heilige Stoel, die de praktijk had veroordeeld.

Zoals Luther in 1517 zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkerk in Wittenberg (Saksen) spijkerde, was de ongeoorloofde massale kerkelijke inzegening van homoseksuele paren, meer dan alleen het tegenspreken van de nota van de Congregatie voor de Geloofsleer, een gebaar vol symboliek. Het was een openlijke ontkenning van de eeuwige leer van de Kerk dat elke seksuele daad die strijdig is met de doeleinden van het huwelijk, en vooral de daad tegen de natuur, zeer ernstige zonden zijn. Zij die zich bevinden in een affectieve verbintenis die in strijd is met de wet van God en de natuurwet, verkeren in een objectieve staat van zonde en revolte tegen de Schepper. Zoals in het CDF-document staat, is het niet geoorloofd deze zondige manier van leven in te zegenen.

The CDF Pronouncement Appears to Have Been the Trigger

Al enige tijd zegenen slechte Katholieke priesters paren van hetzelfde geslacht. De meeste bisschoppen en het Vaticaan zijn volkomen passief gebleven, en hebben er schijnbaar niets van gemerkt.

De plotselinge tussenkomst van de Congregatie voor de Geloofsleer van het Vaticaan doet ons afvragen of de consultatie (dubium) en het ontkennende antwoord in februari niet een listige zet was om de Heilige Stoel uit te lokken tot een officiële uitspraak over deze zaak. Een uitspraak die de lang voorbereide opstand zou ontketenen.

In de nasleep van de openlijke opstand van 10 mei is er geen nieuws dat Paus Franciscus of de Congregatie voor de Geloofsleer ook maar één rebel disciplinair heeft gestraft. Er is geen nieuws dat zij zich hebben uitgesproken tegen deze openlijke ontkenning van de Katholieke moraal en doctrine, laat staan dat zij adequate maatregelen hebben genomen om er een eind aan te maken. Er is geen nieuws dat een gewone pastoor in zijn bisdom disciplinaire maatregelen heeft genomen tegen een eigenzinnige priester die zegeningen geeft aan homoseksuele paren.

Het stilzwijgen en het uitblijven van disciplinaire maatregelen spreken boekdelen. De vraag die rijst is of de passiviteit van de Paus zal leiden tot de consolidatie van deze ketterij zoals gebeurde met het Protestantisme in de tijd van Paus Leo X. Met andere woorden, de homoseksuele zonde wordt genormaliseerd en in de Kerk van vandaag als een voldongen feit aanvaard.

Dat is des te meer te vrezen omdat Paus Franciscus door woorden en houding actieve homoseksuelen niet alleen tolerantie maar ook steun heeft betoond, te beginnen in 2013, met de beroemdste vijf woorden van zijn pontificaat: "Wie ben ik om te oordelen? "4 Na andere goedkeurende gebaren,5 verdedigde hij in een in 2020 vrijgegeven interview opnieuw de legalisering van "burgerlijke unies" tussen mensen van hetzelfde geslacht, nadat hij dat jaren eerder al had gedaan in Argentinië toen hij Kardinaal-Aartsbisschop van Buenos Aires was.6

De homo-ketterij vandaag de dag

De leerstellige verdediging van de homoseksuele zonde of het "huwelijk" tussen personen van hetzelfde geslacht is een morele ketterij die "homo-ketterij" wordt genoemd.

De Poolse theoloog pater Dariusz Oko, professor in de theologie aan de Pauselijke Academie van Krakau en de Johannes Paulus II Universiteit, definieert deze nieuwe ketterij als volgt: "Homo-ketterij is een afwijzing van het leergezag van de Katholieke Kerk over homoseksualiteit. Voorstanders van homo-ketterij aanvaarden niet dat de homoseksuele neiging een persoonlijkheidsstoornis is. Zij betwijfelen of homoseksuele handelingen in strijd zijn met de natuurwet en zijn voorstander van het priesterschap voor homoseksuelen. Homo-ketterij is een kerkelijke versie van homoseksualiteit. "7

Het leergezag van de Kerk heeft altijd vanuit Schrift en Traditie de waarheid geleerd dat homoseksuele praktijken, zoals alle geconsumeerde lustzondes, een ernstige zonde zijn. Het is echter niet zomaar een doodzonde, maar een van de vier die "naar de hemel schreeuwt om wraak".8 Het ontkennen van deze waarheid is ketterij, wat een "hardnekkige ontkenning of hardnekkige twijfel is na het ontvangen van het doopsel aan een waarheid die geloofd moet worden door het goddelijke en Katholieke geloof" (Can. 751).

Parallel aan de massale Kerkelijke inzegeningen van paren van hetzelfde geslacht op 10 mei, publiceerde een groep theologen een manifest waarin zij trachtten hun valse leer te rechtvaardigen.9 Dit document is onder meer ondertekend door de beruchte Zuster Jeannine Gramick, een medeoprichtster van New Ways Ministry die in 1999 door de Congregatie voor de Geloofsleer werd veroordeeld omdat zij ontkende dat homoseksuele handelingen intrinsiek slecht zijn.10 Onder de medeondertekenaars is de schandalige Mgr. Krzysztof Charamsa. In 2015 werd hij ontslagen uit zijn CDF-post nadat hij, samen met zijn homoseksuele partner, een interview had gegeven voor de Poolse documentairefilm Artikel 18.11

De argumentatie van homo-ketterij theologen is dezelfde als die van het Modernisme: Kerkelijke dogma's moeten evolueren en meegaan met de cultuur van de moderne wereld.12

Verzet u sterk in het Geloof

In deze zeer moeilijke situaties moeten wij de apostolische leer van Sint Petrus volgen. Hij spoort ons aan "verzet u … sterk in het Geloof" want "de God van alle genade, die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, zal, nadat gij een weinig geleden hebt, u volmaken, bevestigen en oprichten" (1 Petr. 5, 9-10).

Laten wij ons niet laten ontmoedigen door de apocalyptische beproevingen in deze Kerkcrisis. Onze Heer waakt over Zijn Kerk en zal niet toestaan dat Zij wordt overheerst door de geïnfiltreerde machten van het kwaad. Zijn woorden in het Evangelie zelf verzekeren ons daarvan.

Wij putten moed uit het feit dat Onze Lieve Vrouw zelf in Fatima heeft beloofd dat haar Onbevlekt Hart zal triomferen. Wij vertrouwen op haar, de Allerzuiverste Maagd, die als enige alle ketterijen verplettert. Zij zal deze nieuwe ketterij, die de zonde verheerlijkt waarvoor Sodom en Gomorra door het vuur werden vernietigd, met voeten treden.13

Fotokrediet: © Antoine - stock.adobe.com

Voetnoten:

 1. “That Leo X, in the most serious of all the crises which threatened the Church, should fail to prove the proper guide for her…. He recognized neither the gravity of the situation nor the underlying causes of the revolt. Vigorous measures of reform might have proved an efficacious antidote, but the pope was deeply entangled in political affairs and allowed the imperial election to overshadow the revolt of Luther; moreover, he gave himself up unrestrainedly to his pleasures and failed to grasp fully the duties of his high office.” Klemens Löffler, “Pope Leo X,” in The Catholic Encyclopedia, Vol. 9, (New York: Robert Appleton Company, 1910). Retrieved May 16, 2021 from New Advent at http://www.newadvent.org/cathen/09162a.htm.
  2. See Luiz Sérgio Solimeo, “Pope Francis Approves Curia Note Condemning Same-sex ‘Marriage’ While Appointing Notorious Homosexual to Pontifical Commission,” TFP.org, April 7, 2021, https://www.tfp.org/pope-francis-approves-curia-note-condemning-same-sex-marriage-while-appointing-notorious-homosexual-to-pontifical-commission/.
  3. Christoph Strack, “Catholic congregations rejoice at renegade blessing of same sex couples,” DW.com, May 11, 2021, https://www.dw.com/en/catholic-congregations-rejoice-at-renegade-blessing-of-same-sex-couples/a-57495305
  4. Tracy Connor, “‘Who am I to judge?’”: The pope’s most powerful phrase in 2013,” NBC News, https://www.nbcnews.com/news/world/who-am-i-judge-popes-most-powerful-phrase-2013-flna2D11791260.
  5. See video of Pope Francis hugging a same-sex pair at the Vatican Embassy in Washington, D.C., Eamon Javers, “Pope Francis Met With Gay Couple Yayo Grassi and Iwan Bagus During His Time in U.S.,” CNBC, Oct. 2, 2015, https://www.nbcnews.com/storyline/pope-francis-visits-america/pope-francis-met-gay-couple-yayo-grassi-iwan-bagus-during-n437651; John Henry Westen, “Homosexual activist Elton John: Pope Francis ‘is my hero,’” LifeSiteNews.com, Oct. 29, 2014, https://www.lifesitenews.com/news/homosexual-activist-elton-john-pope-francis-is-my-hero; John Henry Westen, “Pope Francis calls woman with sex-change operation a ‘man’ and calls partners ‘married,’ LifeSiteNews.com, Oct. 3, 2016, https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-calls-woman-with-sex-change-operation-a-man-and-calls-partners; Claire Giangravé, “Pope Francis encourages nun helping trans community in Argentina,” Religion News Service, Aug. 25, 2020, https://religionnews.com/2020/08/25/pope-francis-encourages-nun-helping-trans-community-in-argentina/.
  6. CNA Staff, “Pope Francis Calls for Civil Union Law for Same-Sex Couples, in Shift From Vatican Stance,” Catholic News Agency, Oct. 21, 2020, https://www.catholicnewsagency.com/news/46295/pope-francis-calls-for-civil-union-law-for-same-sex-couples-in-shift-from-vatican-stance. See also Luiz Sérgio Solimeo, “Pope Francis Endorses Same-Sex Civil Unions, but Something Intrinsically Evil Cannot Be the Object of Legal Rights,” TFP.org, Dec. 4, 2020, https://www.tfp.org/pope-francis-endorses-same-sex-civil-unions-but-something-intrinsically-evil-cannot-be-the-object-of-legal-rights/.
  7. Marco Tosatti, “L’Omoeresia nella Chiesa attuale,” Nov. 13, 2014, https://kairosterzomillennio.blogspot.com/2014/11/lomoeresia-nella-chiesa-attuale.html.
  8. Dom Gregory Manise, O.S.B., s.v. “Sins That Cry to Heaven for Vengeance,” in Dictionary of Moral Theology, comp. Francesco Cardinal Roberti, ed. Pietro Palazzini, trans. Henry J. Yannone (Westminster, Md.: Newman Press, 1962).
  9. “Academic Statement on the Ethics of Free and Faithful Same-Sex Relationships,” accessed May 19, 2021, https://www.wijngaardsinstitute.com/academic-statement-ethics-same-sex-relationships/#Foreword.
  10. “[T]he Congregation for the Doctrine of the Faith is obliged to declare for the good of the Catholic faithful that the positions advanced by Sister Jeannine Gramick and Father Robert Nugent regarding the intrinsic evil of homosexual acts and the objective disorder of the homosexual inclination are doctrinally unacceptable because they do not faithfully convey the clear and constant teaching of the Catholic Church in this area.” Congregation for the Doctrine of the Faith, “Notification regarding Sister Jeannine Gramick, SSND, and Father Robert Nugent, SDS,” May 31, 1999, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19990531_gramick-nugent-notification_en.html.
  11. Stephanie Kirchgaessner, “Ex-Vatican official Krzysztof Charamsa: ‘I’m a gay man. I’m not a monster,’” The Guardian, Oct. 28, 2015, https://www.theguardian.com/world/2015/oct/28/ex-vatican-official-krzysztof-charamsa-im-a-gay-man-im-not-a-monster.
  12. “Academic Statement on the Ethics of Free and Faithful Same-Sex Relationships,” foreword.
  13. Gen. 19:24-25. For a well-documented study of Catholic doctrine on the subject, see TFP Committee on American Issues, Defending a Higher Law: Why We Must Resist Same-Sex “Marriage” and the Homosexual Movement (Spring Grove, Penn.: The American Society for the Defense of Tradition, Family, and Property, 2004). To download this book in pdf format, please go to https://www.tfp.org/images/books/Defending_A_Higher_Law.pdf.