Fatima: een overzicht om de Boodschap te begrijpen

Fatima: een overzicht om de Boodschap te begrijpen

Door: dr. Plinio Corrêa de Oliveira

Dr. Plinio Corrêa de Oliveira bidt tot Onze Lieve Vrouw van Fatima.
  1. Om de reeks visioenen en communicaties waarmee Lucia, Francisco en Jacinta begunstigd werden te begrijpen, moeten we eerst de Katholieke leer over de gemeenschap der heiligen herzien.
    De gebeden en verdiensten van de ene persoon kunnen een ander ten goede komen. Zo kunnen de gebeden, offers en offers van hun leven door de drie kinderen, vooral na de geestelijke weldaden van de verschijningen van de Koningin van alle Heiligen, ook ten goede komen aan een groot aantal zielen en zelfs aan hele volkeren. Onze Lieve Vrouw kwam de drie zieners om gebeden en offers vragen. Aan Jacinta en Francisco vroeg ze ook om hun leven te offeren als boetedoening voor de zonden van de mensen. Ze vroeg Lucia in deze wereld te blijven om een zending te volbrengen waarover we hieronder zullen spreken.
  2. Een ander uitgangspunt om de gebeurtenissen van Fatima te begrijpen is de universele bemiddeling van de Allerheiligste Maria. Door God Zijn vrije en soevereine keuze treedt zij op als hoogste en noodzakelijke Middelares tussen de beledigde Verlosser en de zondige mensheid. Als Middelares wordt er altijd naar haar geluisterd en zo beveelt zij de loop der gebeurtenissen. Deze Koninklijke Middelares zal verheerlijkt worden met de overwinning van haar moederlijk Hart, die de meest verfijnde uitdrukking is van God Zijn eigen overwinning.
  3. Sprekend tot de herdertjes, richtte Onze Lieve Vrouw zich tot de hele wereld en spoorde alle mensen aan tot gebed, boetedoening en verandering van leven. Zij richtte zich in het bijzonder tot de Paus en de heilige hiërarchie en vroeg hen Rusland toe te wijden aan haar Onbevlekte Hart.

De heilige Francisco van Fatima roept ons op tot bijzondere boete

  1. De Moeder van God deed deze verzoeken gezien de religieuze situatie van de wereld in 1917. Onze Lieve Vrouw noemde die situatie zeer rampzalig. Oneerlijkheid en onreinheid hadden de aarde zo overheerst dat er een heuse hecatombe, de Eerste Wereldoorlog, uitbrak om de mensen te straffen. Aan dat conflict kwam spoedig een einde en de zondaars zouden de kans krijgen gehoor te geven aan de oproep van Fatima door hun leven te beteren. De mensheid zou dan vrede kennen. Als de boodschap niet werd gehoord, zou er een nog vreselijker oorlog komen. En als de wereld doof zou blijven voor deze waarschuwing van de stem van haar Koningin, zou een opperste en wereldwijde hecatombe van ideologische aard, met ernstige godsdienstvervolgingen, alle mensen treffen. Het zou grote beproevingen brengen voor de Roomse Paus: "Rusland zal zijn dwalingen over de wereld verspreiden, oorlogen bevorderen en de Kerk vervolgen … De Heilige Vader zal veel te lijden hebben."
  2. Deze laatste rampen zullen de stramme nek van de hedendaagse mensheid breken, en een bekering van zielen zal op grote schaal plaatsvinden. Deze bekering zal specifiek een overwinning zijn van het Allerzuiverste Hart van de Moeder van God: "Uiteindelijk zal mijn Onbevlekte Hart triomferen…" Het zal de heerschappij van Maria over de mensen zijn.
  3. Om de mensheid nog doeltreffender aan te sporen de boodschap aan te nemen, liet Onze Lieve Vrouw haar drie vertrouwelingen zielen zien die ter helle waren veroordeeld. Het was een tragisch tafereel, dat zij op bewonderenswaardige wijze beschreven op een wijze die voldoende was om verstokte zondaars weer tot deugdzaamheid te brengen. Die sombere aanblik laat goed zien hoe onjuist het is te beweren dat meditatie over de eeuwige kwellingen niet geschikt is voor de hedendaagse mens.

Wat Onze Lieve Vrouw zei in Fatima op 13 oktober 1917

  1. Om de waarheid van de verschijningen, en daarmee de echtheid van de boodschap, te bewijzen, regelde de Maagd drie omstandigheden rond de gebeurtenissen:

a) De toevloed van grote aantallen toeschouwers terwijl zij tot de zieners sprak. Hoewel deze laatsten de onmiddellijke ontvangers van de boodschap waren, konden de omstanders door hun gezond psychologisch verstand opmerken dat de drie kinderen noch logen noch bedrogen waren. Zij bemerkten dat de zieners in contact stonden met Onze Lieve Vrouw en hoorden en spraken tot een wezen dat voor anderen onzichtbaar was.

b) Het wonder van de bewegingen van de zon en de veranderende kleuren. Dit wonder werd waargenomen in een gebied zo ver buiten de plaats van de verschijningen dat een verschijnsel van collectieve suggestie het niet kan verklaren. (Dit zou overigens uiterst moeilijk zijn met de 50-70.000 mensen die aanwezig waren in de Cova da Iria).

c) Ter bevestiging van de profetie eindigde de Eerste Wereldoorlog kort na de verschijningen van Fatima. Ook werd de profetie bevestigd dat er een nieuwe wereldoorlog zou uitbreken als de mensheid zich niet bekeerde. Het buitengewone noorderlicht [aurora borealis] dat vóór de tweede uitbarsting de hemel van Europa verlichtte, werd vanuit verschillende landen waargenomen en was aan de hele wereld bekend. De Vrouwe had de zieners gewaarschuwd dat dit het teken zou zijn van een naderende bestraffing. En spoedig daarna kwam de straf inderdaad.

De voorspelling van de allerhoogste straf, namelijk de verspreiding van het communisme, begon kort na de verschijningen uit te komen.

Het mirakel van de zon: slechts het begin


De aankondiging van de Heilige Maagd dat "Rusland zijn dwalingen over de wereld zal verspreiden" was ten tijde van deze profetie op 13 juli 1917 min of meer onbegrijpelijk. Het tsarisme was immers net omvergeworpen en vervangen door het nog steeds burgerlijke regime van Kerenski. Niemand kon dus weten wat die Russische dwalingen zouden zijn. Het was niet de verbreiding van de Grieks-schismatische godsdienst, die gemummificeerd was en van elke expansiekracht verstoken. Het aan de macht komen van de Marxisten in het ongelukkige Rusland in november 1917 was reeds een welsprekend begin van de bevestiging van de profetie.

Daarna begon de Russische Communistische Partij haar dwalingen over de hele wereld te verspreiden, waardoor het samenvallen tussen de aankondiging van de Maagd en de loop der gebeurtenissen nog verder werd geaccentueerd. De communistische expansie werd nog duidelijker na de Tweede Wereldoorlog, omdat vele naties, onderworpen door bedrog en geweld, onder de Sovjet overheersing vielen. De USSR werd zo een wereldwijd gevaar. Tot op de dag van vandaag hangt de communistische agressie als een zwaard van Damocles boven het Westen. Zo werd de dreiging van Onze Lieve Vrouw, die in 1917 misschien verward en onwaarschijnlijk leek, een reëel gevaar dat nog steeds de hele aarde doet beven.


Geconfronteerd met deze verklaringen van apocalyptische grootsheid, moeten we een opmerking maken. De wereld van vandaag is in toenemende mate verdeeld in twee families van zielen.

De ene familie ziet de huidige geschiedenis als het produkt van een samenraapsel van dwalingen en ongerechtigheden, die op godsdienstig en cultureel gebied begonnen met het Humanisme, de Renaissance en de Protestantse Pseudo-Reformatie. Deze fouten werden nog verergerd door de Verlichting en het rationalisme en bereikten hun hoogtepunt in de politieke sfeer met de Franse Revolutie.

Van het politieke terrein verspreidden de dwalingen zich naar het sociale en economische terrein in de negentiende eeuw met utopisch socialisme en zogenaamd wetenschappelijk socialisme. Met de komst van het communisme in Rusland begon deze opeenstapeling van fouten eerst aan een beginnende, maar later aan een massale omzetting in de concrete orde der feiten. Het resultaat was het communistische rijk van Moloch, dat zich uitstrekte van Duitsland tot Vietnam met een onbetwistbare eenheid (de verdeling van het communisme in een "Russische" en een "Chinese" lijn is loutere propaganda-bluf).

TFP StudentenActie en supporters bidden voor eerherstel voor het Onbevlekte Hart van Maria

Tegelijkertijd, vooral sinds de Eerste Wereldoorlog, ging de Westerse moraal met razende snelheid achteruit, en bereidde zich voor op de overgave aan het communisme, dat de meest vermetele doctrinaire en institutionele uitdrukking is van amoraliteit.

Het zojuist geschetste historische kader is uiteengezet in het artikel "De kruistocht van de twintigste eeuw", gepubliceerd in het eerste nummer van het tijdschrift "Catolicismo". In het essay "Revolutie en Contra-Revolutie", dat dit tijdschrift in zijn honderdste jaargang publiceerde, hebben wij getracht het een ruimere ontwikkeling te geven. Tenslotte wordt dit perspectief met grote verhevenheid en helderheid verwoord in het historische document waarin tweehonderd Conciliaire Vaders van het Tweede Vaticaans Concilie, op initiatief van Mgr. Antonio de Castro Mayer en Aartsbisschop Geraldo de Proença Sigaud, opriepen tot een nieuwe veroordeling van het Marxisme. Voor de ontelbare zielen in alle staten, naties en levensomstandigheden die deze overtuiging delen, is de boodschap van Fatima het meest in overeenstemming met de Katholieke leer en de realiteit van de gebeurtenissen.

Er is ook een tweede familie van zielen, die weinig of geen verband legt tussen de moderne problemen en immoraliteit en goddeloosheid (beschouwd als een schuldige afwijking van het intellect). Zij menen dat alle problemen uitsluitend worden veroorzaakt door onwillekeurige misverstanden, die kunnen worden opgelost door wetenschappelijke kennis en gezond verstand. Overigens zijn dergelijke misverstanden het gevolg van economische tekortkomingen. Zij worden veroorzaakt door de honger en zullen dus verdwijnen wanneer deze is uitgebannen. Zolang dit niet gebeurt, zullen deze problemen blijven bestaan. De crisis van de mensheid zal worden opgelost met behulp van wetenschap en technologie.

Er is meer. Aangezien te midden van de gevaren en catastrofen waarin wij ons bevinden, het begrip van schuld en straf niet de tonische noot is bij deze familie van zielen, wordt het begrip van een universele straf onbegrijpelijk. Vooral omdat voor hen het communisme niet intrinsiek slecht is, zodat zij er een compromis mee kunnen sluiten om onaangename vervolgingen te vermijden.

Waarom de kastijding en triomf van Fatima op ons wachten

Natuurlijk is de beschrijving van deze twee zielenfamilies kortheidshalve een samenvatting van het panorama. Er zijn vele tussenposities tussen de twee polen, en we kunnen ze hier dus niet allemaal weergeven. De boodschap van Fatima wordt begrijpelijk of onbegrijpelijk in de mate waarin deze tussenstromen de ene of de andere pool naderen. Fatima is dus een echte waterscheiding die de hedendaagse mentaliteiten verdeelt.

Hoe dan ook, de verzoeken, waarschuwingen en profetieën (alle met het karakter van privé-openbaringen) in de Cova da Iria zijn gedaan en worden grotendeels bevestigd. Tot de sceptici zeggen wij: "Qui vivra verra …" [Hij die leeft zal zien].


Zullen de in Fatima voorspelde en nog niet voltooide gebeurtenissen plaatsvinden? De hele hedendaagse mensheid stelt zich deze vraag. In principe kan er geen twijfel over bestaan. Het feit dat sommige profetieën reeds met opmerkelijke precisie zijn vervuld, bewijst hun bovennatuurlijk karakter. Zodra dit bewezen is, kan er geen twijfel meer over bestaan dat de hemelse boodschap in haar geheel vervuld zal worden.

Iemand zou kunnen tegenwerpen dat de profetieën van 13 juli 1917 voorwaardelijk zijn. Ze zouden plaatsvinden als de Paus en de Bisschoppen die met hem verenigd zijn, Rusland en de wereld niet zouden toewijden aan het Onbevlekte Hart van Maria. Pius XII heeft de wereld toegewijd (in 1942) en later ook Rusland (1952). Daarom zullen de straffen die Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans voorziet, niet plaatsvinden.

Op deze tegenwerping kunnen twee antwoorden worden gegeven.

Ten eerste, in een brief van Zuster Lucy uit 1943 aan de titulaire Bisschop van Gurza, zegt zij dat Onze Lieve Heer haar gezegd heeft dat de wereldwijding door Pius XII, hoewel aangenaam voor God, niet aan alle voorwaarden van de Moeder van God voldeed. Het is dus twijfelachtig of de toewijding de voorspelde rampspoed zal voorkomen. Deze woorden van Onze Lieve Heer aan Zuster Lucy zijn zeer geloofwaardig. Aangezien het haar opdracht is de boodschap van Fatima te bevestigen, zou het normaal zijn dat zij boodschappen uit de hemel ontvangt om de wereld de weg te wijzen wat betreft de interpretatie van Fatima en het verband daarvan met de zich ontvouwende gebeurtenissen. Daarom moeten Jezus en Zijn Moeder deze gelovige religieuze vrouw, die zo geliefd is door de H.H. Harten, ook alle hulp geven om haar zending uit te voeren zonder in dwaling te vervallen of de mensheid te misleiden.

Ten tweede heeft Onze Lieve Vrouw in de Cova da Iria twee voorwaarden geformuleerd, die beide onontbeerlijk zijn om de dreigende straffen te vermijden.

Een van deze voorwaarden was de toewijding. Maar zelfs als dat zou gebeuren zoals de Heilige Maagd verzocht, dan blijft er nog de tweede voorwaarde over: de verspreiding van de praktijk van de Communie van Eerherstel op de eerste vijf zaterdagen. Tot op de dag van vandaag heeft deze devotie zich niet verspreid in de Katholieke wereld, zoals de Moeder van God wenste.

Een andere voorwaarde, die impliciet in de boodschap is vervat, is eveneens onontbeerlijk. Onze Lieve Vrouw heeft de wereld gevraagd de duizend vormen van vroomheid en onreinheid die haar hebben beheerst, te overwinnen. Alles wijst erop dat dit niet is gebeurd en dat dit probleem integendeel een soort paroxysme bereikt. Een koerswijziging wordt dus steeds onwaarschijnlijker. Naarmate we in de richting van dit paroxisme gaan, is het waarschijnlijker dat we in de richting van een effectieve bestraffing gaan.

Hier maken we een opmerking. De boodschap van Fatima zou absurd zijn als we de dingen niet op deze manier zouden zien. In 1917 bevestigde Onze Lieve Vrouw dat de zonden van de wereld zo'n hoogte hadden bereikt dat ze schreeuwden om God Zijn bestraffing. Sindsdien zijn deze zonden alleen maar toegenomen en heeft de wereld halsstarrig en definitief geweigerd gehoor te geven aan haar Boodschap. Het zou absurd zijn te beweren dat de straf niet zal komen. Het zou zijn alsof Nineve geen boetedoening had gedaan en toch verwachtte dat de dreigementen van de Profeet niet zouden worden vervuld.

De door Onze Lieve Vrouw gevraagde toewijding alleen kan de straf inderdaad niet afwenden zolang de mensheid steeds meer gehecht blijft aan onvroomheid en zonde. Zonder afstand te doen van de zonde zou de toewijding onvolledig zijn en van echte inhoud ontdaan.

Aangezien de immense spirituele transformatie waar in de Cova da Iria om werd gevraagd, niet heeft plaatsgevonden, bewegen wij ons steeds meer in de richting van de afgrond. Naarmate we verder gaan, wordt die transformatie steeds onwaarschijnlijker.


Aan het eind van deze overwegingen moeten we stilstaan bij de uiteindelijke perspectieven van de boodschap van Fatima. Naast de droefheid en de uiterst waarschijnlijke straffen waarnaar wij op weg zijn, hebben wij voor ons de sacrale flitsen van de dageraad van het Rijk van Maria: "Eindelijk zal Mijn Onbevlekt Hart Triomferen." Dit grandioze vooruitzicht van de universele overwinning van het koninklijke en moederlijke Hart van de H. Maagd is een geruststellende, aantrekkelijke en vooral majestueuze en opwindende belofte.

Wat kunnen wij doen om de straf te ontlopen in de ijle mate waarin zij vermijdbaar is? Hoe kunnen wij de bekering van de mensen verkrijgen tot de zwakke maat waarin zij, in de gewone economie van de genade, nog vóór de straf te verkrijgen is? Hoe kunnen we de gezegende dageraad van het Rijk van Maria zoveel mogelijk bespoedigen en hulp verkrijgen tijdens de hecatomben die ons zo ernstig bedreigen? Onze Lieve Vrouw heeft zelf het antwoord gegeven: verhoog de vurigheid in de devotie tot haar, bid en doe boete.

Plinio Corrêa de Oliveira ontvangt het miraculeuze internationale pelgrimsbeeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima.

Hoop voor een hopeloze wereld

Zij moedigde ons aan te bidden door te verschijnen met de kenmerken die horen bij de aanroepingen van de Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans, Moeder van Smarten en Onze Lieve Vrouw van Karmel. Zo gaf zij te kennen er genoegen in te scheppen onder die titels gekend, bemind en vereerd te worden.

Bovendien drong de Maagd van Fatima op een buitengewone manier aan op devotie tot haar Onbevlekte Hart. Zij verwees in haar boodschappen zeven keer naar haar Hart (en Onze Lieve Heer negen keer).

Zo vindt de reeds overvloedig bewezen theologische waarde van de devotie tot het Onbevlekte Hart van Maria in Fatima een kostbare en indrukwekkende bevestiging. Anderzijds bewijst de aandrang van de Heilige Maagd de uiterste actualiteit van deze devotie.

Daarom moet iedereen die de openbaringen van Fatima serieus neemt, de toename van de devotie tot het Onbevlekte Hart tot een van de topprioriteiten maken om zijn leven van vroomheid te actualiseren. En dit is onze vurige aanbeveling aan onze lezers.

Overgenomen uit een artikel in het Braziliaanse tijdschrift Catolicismo van mei 1967. Het is ingekort en aangepast voor publicatie zonder revisie van de auteur. -Ed.