Het wonder van Onze Lieve Vrouw van Almudena leert ons vertrouwen

Het wonder van Onze Lieve Vrouw van Almudena leert ons vertrouwen

11 februari 2021 | Plinio Corrêa de Oliveira

Onze Lieve Vrouw van Almudena

De kronieken vertellen over een verbazingwekkend wonder dat plaatsvond in Madrid in de elfde eeuw. Volgens de overlevering wilde koning Alfons VI, toen hij Madrid op de Moren heroverde, onmiddellijk de oude kerk van Santa Maria zuiveren, die zij hadden ontheiligd (de Moren hadden er waarschijnlijk een moskee van gemaakt).

De gelovigen waren ontdaan omdat zij het Mariabeeld dat daar vóór de Moorse overheersing had gestaan, niet konden vinden. Het was een speciaal beeld dat door de apostel Sint Jacobus naar Madrid was gebracht. Daarom organiseerden het volk en de geestelijkheid een processie rond de stad, waarin zij de Heer smeekten het beeld terug te vinden.

De vrome processie trok rondom de stadsmuren terwijl de mensen zingend en vurig gebeden opzegden waarin zij God in Zijn Goddelijke Barmhartigheid vroegen hen te tonen waar het beeld verborgen was. Toen de stoet een bepaalde plaats passeerde, gebeurde het gewenste wonder. Een deel van de muur stortte in en men vond het Mariabeeld dat daar al meer dan driehonderd jaar verborgen was. Het werd verlicht door de twee lampen die de vroegere Christenen er hadden neergezet voordat zij de plek waar het verborgen was, hadden afgesloten.

Vandaar dat het beeld de naam Onze Lieve Vrouw van Almudena kreeg, aangezien almudena markt of schuur betekent. Het wonder gebeurde in de buurt van de markt of graansilo van de Moren.

Dr. Plinio Corrêa de Oliveira geeft het volgende commentaar op dit wonderbaarlijke verhaal:

"Het verhaal is zo duidelijk en mooi dat het geen navolging vereist. Onze Lieve Vrouw beloonde op wonderbaarlijke wijze twee dingen: ten eerste het geloof van die kruisvaarders die het beeld vonden. Ze deden grote moeite om het beeld te vinden door de stad rond te lopen. Ze vertrouwden op de waarde van het gebed. Ten tweede begrepen zij het belang om het beeld terug te brengen naar haar plaats om de juiste eerherstel te verrichten. De reden voor de processie was om het werk van de Moren ongedaan te maken en eerherstel te brengen voor de zonde die zij hadden begaan door hun bezetting.

Onze Lieve Vrouw beloonde ook op wonderbaarlijke wijze het geloof van hen die eeuwen tevoren haar beeld hadden verborgen. Het waren Katholieke Visigoten die de naderende Moren tegemoet traden. Toen ze beseften dat ontsnappen met het beeld onmogelijk was, muurden ze haar in. Dan konden de Moren het beeld tenminste niet ontheiligen.

Merk op hoe ze verlichte lampen bij het beeld plaatsten voordat ze haar inmetselden. Dit gebaar is heel mooi, omdat het laat zien dat ze het beeld niet zonder eerbetoon wilden inmetselen. Die lampen symboliseerden hun hoop dat het beeld weer zou worden vereerd. De dichtgemetselde plaats was dus als een kleine kapel.

Een wonder bevestigde hun hoop. Dit mooiste wonder van vertrouwen bestond uit de lampen die 300 jaar lang brandden. Zij bleven branden toen het beeld in de muur werd gevonden. Het is een wonder dat even groot is als de vermenigvuldiging van de broden in het Evangelie. De wonderbaarlijke boodschap ervan is dat men zulke dingen van Onze Lieve Vrouw kan verwachten. Ook al lijken de dingen verslagen en verpletterd, toch blijft er iets onomkeerbaar overwinnends in over.

Deze lampen staan voor vertrouwen. Waar vertrouwen is, verwacht u de mogelijkheid van opstanding, herstel en nieuwe overwinningen. Onze Lieve Vrouw verricht wonderen, zelfs in de meest vijandige omstandigheden. Niets is onmogelijk voor wie haar toevertrouwt.

Dit vertrouwen is heel belangrijk voor het geestelijk leven. Wie tegen alle hoop in toevertrouwt, kan alles verwachten. Er is reden om te vertrouwen, zelfs als u omringd bent door de ergste omstandigheden die ontmoediging veroorzaken. Onze Lieve Vrouw zal dit vertrouwen belonen. Uiteindelijk laat Onze Lieve Vrouw nooit iemand in de steek en breekt ze nooit haar woord. Zij houdt het vuur levend tot het tijd is om buitengewone genaden te schenken.

Dit vertrouwen moet worden gekoesterd tijdens alle inspanningen voor het doel van de Contra-Revolutie. Een vers uit de Schrift zegt: "Het overblijfsel zal terugkeren." Het betekent dat het overblijfsel van trouwe Katholieken zal terugkeren, zelfs na volkomen verslagen en verpletterd te zijn. In de vertrouwende zielen moeten naast dit vertrouwen voortdurend twee lampen branden. Het zijn de lampen van de overtuiging van de onomkeerbaarheid van de heerschappij van het Onbevlekt Hart van Maria. Zoals zij in Fatima beloofde: "Uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart triomferen."

Het voorgaande artikel is ontleend aan een informele lezing die professor Plinio Corrêa de Oliveira gaf op 19 mei 1967. Het is vertaald en aangepast voor publicatie zonder zijn revisie. -Ed.