Hoe ontwikkelt u een levendige devotie tot de Heilige Moeder

Hoe ontwikkelt u een levendige devotie tot de Heilige Moeder

6 mei 2020 | Plinio Corrêa de Oliveira

Terecht eren wij Onze Lieve Vrouw onder de titel van Hulp van de Christenen. Onze Lieve Vrouw helpt de Christenen op zo veel manieren dat we er een encyclopedie over zouden kunnen maken. Eén aspect van deze hulp komt voort uit een levendige devotie tot Onze Lieve Vrouw.

Een levendige devotie tot Onze Lieve Vrouw begint meestal met een zekere hulp van haar die een dageraad van vertrouwen in de ziel doet opkomen. Echte devotie tot Onze Lieve Vrouw begint meestal met het feit dat Onze Lieve Vrouw haar goede diensten aan een mens aanbiedt.

Hoe een levende devotie zich ontwikkelt

Mensen komen in problemen. Dat kan een geestelijke crisis zijn, een economische noodsituatie of nog iets dergelijks. Zo'n iemand vraagt Onze Lieve Vrouw om hem de helpende hand toe te steken. Terwijl ze hem uit die moeilijkheden redt, werkt Onze Lieve Vrouw ook in zijn ziel door middel van wonderbaarlijkheden en genade, waardoor hij een voorproefje krijgt van haar moederlijke, glimlachende, welwillende en vriendelijke goedheid. Door dit staaltje van haar goedheid krijgt hij een levendige hoop dat zij in andere moeilijke omstandigheden wederom naar hem zal omkijken.

Deze ervaring leidt tot zijn aanhoudend pleiten om allerlei genaden. Hij moet haar vooral vragen om liefde tot God. Deze gewoonte van vragen leidt tot een crescendo van devotie tot Onze Lieve Vrouw. Ze wordt steeds barmhartiger en meer geneigd hem te begunstigen. Haar bijstand wordt zorgvuldiger, waardoor de persoon groeit in deze verworven smaak voor haar welwillende en glimlachende voorzienigheid.

Soms vraagt hij Onze Lieve Vrouw om echte onbenulligheden. Zij schenkt die kleine onbeduidende dingen, zoals een moeder die haar kind grote en kleine dingen wil geven. Inderdaad, zij glimlacht met bijzondere genegenheid als haar om kleine dingen wordt gevraagd.

Een aurora van vertrouwen

Wanneer deze band zich voordoet, ervaart de persoon een soort aurora van vertrouwen. Het is een dageraad van echt begrip die zijn relatie met Onze Lieve Vrouw bepaalt. Zelfs als de ziel zeer lange en zware beproevingen doormaakt en perioden van dorheid en strijd doormaakt, blijft er iets van dit levendige vertrouwen over. Het is een licht dat de mens zijn hele leven vergezelt, ook in de bitterste doodsstrijd.

Het is zeer aan te bevelen Onze Lieve Vrouw om de genade te vragen ons op deze speciale, tedere liefdevolle weg te begeven door deze kleine verzoeken te doen, want het vragen om deze kleine gunsten vormt een intimiteit met haar.

Soms zal ze zelfs verder gaan dan de gunst die we haar vragen. Dit gebeurt wanneer wij haar om iets vragen, dat niet in haar bedoelingen ligt om te verlenen. Zij wil dat we een beproeving doormaken om ons geestelijk leven te bevorderen. Onze Lieve Vrouw geeft ons dan niet wat we vragen, maar geeft ons de kracht om te doorstaan wat komen zal, wat een veel grotere gunst blijkt te zijn. Uiteindelijk geeft ze iets beters dan de oorspronkelijke gunst.

Middeleeuwse legenden toont ware aspecten van Onze Lieve Vrouw

Middeleeuwse devotieboeken en legenden over de devotie tot Onze Lieve Vrouw presenteren echte en verzonnen verhalen die de genade en goedheid van de Allerheiligste Maria in de omgang met zielen laten zien. Ze vertellen hun verhalen op een voortreffelijke en interessante manier.

Of het verhaal waar is, is niet belangrijk, vooral wat betreft de daden van de menselijke personages. De verhalen zijn echter allemaal werkelijk kenmerkend voor de manier van handelen van Onze Lieve Vrouw. Zij handelt werkelijk op de manier die in deze verhalen wordt uitgebeeld. Hoewel het legenden zijn, zijn het theologisch correcte Mariale legenden die ons een precies idee en gevoel geven van hoe Onze Lieve Vrouw is.

Hoe ontwikkelt u een levendige devotie tot Onze Lieve Vrouw

We moeten de Allerheiligste Moeder vooral vragen voor liefde tot God. Deze gewoonte om te vragen, om allerlei genaden, leidt tot een crescendo van devotie tot Onze Lieve Vrouw. Zij wordt steeds barmhartiger en geneigd ons gunstiger te stemmen. Haar bijstand wordt nauwkeuriger, wat ons ertoe aanzet te groeien in deze verworven smaak voor haar welwillende en glimlachende voorzienigheid.

Een voorbeeld hiervan is een passage uit de geschriften van de heilige Alfons Liguori in zijn boek 'De Heerlijkheden van Maria', dat we hier weergeven:

"Pater Silvanus Razzi verhaalt dat een vrome geestelijke, die een tedere liefde koesterde voor onze Koningin Maria, haar schoonheid zo had horen ophemelen dat hij vurig verlangde zijn Vrouwe eenmaal te zien, en met nederige gebeden om die gunst vroeg. De goede Moeder stuurde een engel om hem te zeggen dat zij hem wilde behagen door hem toe te staan haar te zien, maar op deze voorwaarde, namelijk dat hij, nadat hij haar gezien had, blind zou worden. Hij aanvaardde de voorwaarde."

Onze Lieve Vrouw van vertrouwen

"Op een zekere dag verscheen de Heilige Maagd aan hem, en opdat hij niet geheel blind zou worden, wilde hij haar eerst slechts met één oog aanschouwen, maar toen hij eenmaal gecharmeerd was van de grote schoonheid van Maria, wilde hij haar met beide ogen aanschouwen, en toen verdween de Moeder Gods. Diep bedroefd dat hij de aanwezigheid van zijn koningin had verloren, kon hij niet ophouden met wenen, niet om zijn verloren oog, maar omdat hij haar niet met beide ogen had gezien. Toen begon hij haar opnieuw te smeken, dat zij weer aan hem zou verschijnen, en hij zou bereid zijn het andere oog te verliezen en geheel blind te worden. Hij zei: 'Ik zal gelukkig en tevreden zijn, Mijn Lieve Vrouw, als ik voor zo'n goede reden geheel blind word, waardoor ik nog meer van u en van uw schoonheid zal gaan houden.

"Opnieuw was Maria bereid hem tevreden te stellen en opnieuw troostte zij hem met haar aanwezigheid; maar omdat deze liefdevolle koningin nooit iemand kan kwetsen, nam zij hem, toen zij de tweede keer aan hem verscheen, niet alleen het andere oog niet af, maar herstelde zij hem zelfs het oog dat hij verloren had."

Of deze gebeurtenis werkelijk heeft plaatsgevonden is niet belangrijk, want we weten dat Onze Lieve Vrouw in werkelijkheid zo is! Ze kan ons door grote moeilijkheden laten gaan om onze liefde te bewijzen, ons een oog afnemen of ons een kwelling bezorgen. Maar uiteindelijk beloont ze ons met een glimlach. Ook al moeten we de nodige beproevingen doorstaan, alles eindigt met haar glimlach.

Een andere, bekendere legende is die van de beroemde jongleur van Onze Lieve Vrouw. Dit verhaal gaat over een monnik die niet goed kon zingen of bidden, maar wel de kunst van het jongleren beheerste, wat hij leerde voordat hij het klooster inging. Omdat hij Onze Lieve Vrouw een plezier wilde doen, ging hij 's avonds laat, als er niemand was, naar een kerk en stelde zijn jongleerkunsten aan haar voor. Onze Lieve Vrouw verscheen aan hem en glimlachte om te laten zien hoe blij ze was met zijn kleine geschenk.

Vertrouwen in Onze Lieve Vrouw

Wij moeten op dezelfde manier handelen. Als we Onze Lieve Vrouw een offer brengen, hoe klein het ook is, moeten we er volledig op vertrouwen dat zij er blij mee zal zijn.

Onze devotie tot haar zal nooit volkomen waar zijn als we niet op deze manier handelen. We moeten tegenover Onze Lieve Vrouw een houding van onvoorwaardelijke vriendelijkheid en intimiteit aannemen. We moeten zijn als een zoon die, zelfs als hij Onze Lieve Vrouw verdriet doet, zich aan haar voorstelt in het volste vertrouwen dat hij haar hulp en glimlach zal krijgen.

Deze houding is het onuitsprekelijk subtiele uitgangspunt van een levendige devotie tot Onze Lieve Vrouw.

Dat wil niet zeggen dat deze houding voldoende is. Voor zover onze intellectuele ontwikkeling dat toelaat, moeten we de grondslagen van de devotie tot Onze Lieve Vrouw bestuderen. We moeten alles goed beredeneerd hebben, zodat we diepgaande overtuigingen kunnen vormen op basis van dogma's. Maar intellectuele vorming is één aspect, en het leven van devotie is een ander. Elk vult het andere aan. Deze prachtige vereniging van leer en devotie verklaart precies waarom zo'n grote Doctor van de Kerk als de heilige Alphonsus Liguori zijn boek schreef, De Heerlijkheden van Maria, dat leerstellingen illustreert met concrete devotionele feiten en verhalen.

Dit verhaal gaat over een monnik die niet goed kon zingen of bidden, maar wel de kunst van het jongleren beheerste, wat hij leerde voordat hij het klooster inging. Omdat hij Onze Lieve Vrouw een plezier wilde doen, ging hij 's avonds laat, als er niemand was, naar een kerk en stelde zijn jongleerkunsten aan haar voor. Onze Lieve Vrouw verscheen aan hem en glimlachte om te laten zien hoe blij ze was met zijn kleine geschenk.

We moeten dus bidden tot Onze Lieve Vrouw, Hulp van de Christenen, om de genade te vragen van een bijzondere zoetheid in onze devotie.

Het voorgaande artikel is ontleend aan een informele lezing die professor Plinio Corrêa de Oliveira hield op 18 mei 1964. Het is vertaald en aangepast voor publicatie zonder zijn revisie. -Ed.