Sint Bernardus leert: houdt uw ogen op Onze Lieve Vrouw gericht

Sint Bernardus leert: houdt uw ogen op Onze Lieve Vrouw gericht

27 januari 2021 | Plinio Corrêa de Oliveira

St. Bernardus

We hebben er alle baat bij enkele adviezen van Sint Bernardus te lezen over de devotie tot Onze Lieve Vrouw. Het advies luidt als volgt:

"O, wie gijt zij, die in dit sterfelijk bestaan meent liever in verraderlijke wateren te drijven, overgeleverd aan de winden en de golven, dan op vaste grond te wandelen, wend uw ogen niet af van de schittering van deze leidende ster, tenzij gij door de storm wilt worden overspoeld!"

Passages als deze vinden we vaak in verband met Onze Lieve Vrouw. Zulke teksten vertegenwoordigen wat we een diep anti-Hollywoodiaanse visie op het leven zouden kunnen noemen.

Deze moderne, optimistische en verkeerde visie wekt de illusie dat dit leven een fase van ons bestaan kan zijn waarin we het ware geluk kunnen vinden. Het aardse leven wordt ons voorgesteld als een rozentuin, waarin ongeluk mensen alleen overkomt door toeval of pech. Sommige mensen kunnen ook een paar ongelukkige misstappen maken, waardoor ze vallen, zich bezeren, of definitief instorten. Maar als we erin slagen onze problemen te omzeilen, kan dit aardse ons brengen naar het einddoel van ons leven.

Integendeel, alle grote teksten over de devotie tot Onze Lieve Vrouw stellen het leven voor als een tranendal, een plaats waar we allemaal boete moeten doen voor de erfzonde en onze huidige zonden. Ons wordt geleerd dat de mens veel te lijden heeft in het leven. Dit uitgangspunt ligt ten grondslag aan het advies van de heilige Bernardus.

Hij beschouwt het leven als een verzameling van wervelwinden en stormen, in plaats van een vreugdevolle wandeling en een race naar plezier. Te midden van dit dramatische leven vol stormen, raadt hij de mensen aan hun ogen te richten op de ster die Onze Lieve Vrouw is. We moeten zijn als zeelieden die hun ogen op de Poolster richten om de koers te bepalen. Zo niet, dan zullen de golven ons meesleuren naar waar we niet heen willen.

Daarom erkent zijn eerste advies impliciet dat het leven een tranendal en een slagveld is. Militia est vita hominis super terram, zegt de H. Schrift (Job, 7:1), wat betekent dat het leven van de mens op aarde een strijd is, zij het waardig. Maar in deze strijd en onzekere vaart moeten we onze ogen op Onze Lieve Vrouw gericht houden.

Hij vervolgt:

"Als de winden der bekoring opsteken, als gij gedreven wordt op de rotsen der verdrukking, kijk dan naar de ster, roep Maria aan."

We zien hier hoe hij het geestelijk leven voorstelt als een reeks beproevingen als rotsen die verraderlijk op het vaarwater van de navigator wachten. Het leven is gevuld met wervelwinden van verleidingen die ons kunnen verleiden en meeslepen naar het kwade. Als dat gebeurt, roep dan Maria aan, de ster van zeelieden en de Sterre der Zee.

"Wanneer we worden geteisterd door de golven van trots, ambitie, haat of jaloezie, kijk dan naar de ster, roep Maria aan."

Wij staan voor het vooruitzicht als zondaars te vervallen in de ergste der zonden, die de oorzaak en de hoofdwortel is van alle zonden - hoogmoed, die zich uit in egoïsme, de wens niemand boven zich te hebben, of de wens de eerste der eersten te zijn.

Dit zijn de gevaren waarmee we geconfronteerd worden. Sint Bernardus geeft ons hier de oplossing voor.

Het voorgaande artikel is ontleend aan een informele lezing die professor Plinio Corrêa de Oliveira hield op 24 september 1966. Het is vertaald en aangepast voor publicatie zonder zijn revisie. -Ed.