Vier strategieën die Satan gebruikt tegen de Christelijke Orde

Vier strategieën die Satan gebruikt tegen de Christelijke Orde

15 december 2015 | John Horvat II

Een christelijke orde veronderstelt dat we geloven in Christus en Zijn wet. Als gevolg daarvan organiseren Christenen de hele samenleving in functie van deze wet, en daaruit komen orde en vrede voort. Een Christelijke samenleving veronderstelt ook een strijd tegen het kwaad en al die bedreigingen die de goede orde van de samenleving aantasten. Wanneer een samenleving de wet van God handhaaft en het kwaad in al zijn verschijningsvormen verwerpt, zijn er alle elementen voor vooruitgang en heiliging.

In de moderne tijd is het Satans grote triomf geweest dit concept van de maatschappij te ondermijnen. Bovenal heeft hij getracht in de geesten van de Christenen het idee van deze strijd tussen goed en kwaad te vernietigen. Daarom gebruikt hij verschillende strategieën om Christenen uit de goede strijd te houden.

Eerste strategie: ontneem Christenen een vijand

Hij heeft er met alle middelen naar gestreefd dat de mensheid niet in hem gelooft. Hij moedigt een cultuur aan die het idee verspreidt dat hij niet bestaat of geen bedreiging vormt. Als zijn bestaan eenmaal in twijfel wordt getrokken, is het nog maar een kleine stap om de mensheid ervan te overtuigen dat het morele kwaad in welke vorm dan ook ook niet bestaat.

Daarom vernietigt ongeloof in Satan de noodzaak om tegen het kwaad en onze ondeugden te strijden. Het kwaad wordt een soort ziekte die genezen kan worden door een goede psychiatrische of medische behandeling. Mensen worden ertoe gebracht te geloven dat slechte dingen gebeuren omdat mensen slecht geïnformeerd of onopgevoed zijn. Anderen beweren dat slechte daden het gevolg zijn van ongunstige omstandigheden of onderdrukkende sociale structuren.

Satan doet er alles aan om een samenleving te bevorderen die het idee van een strijd tussen goed en kwaad, en dus tussen God en hemzelf, ontkent. Hij bevordert het gebrek om mensen zover te krijgen dat zij het kwaad niet haten.

Tweede strategie: Christenen een bondgenoot ontnemen

Ongeloof in Satan is logisch gezien verbonden met een ongeloof in God. Door deze strategie berooft de duivel ons van onze grootste en krachtigste steun in de strijd tegen het kwaad. Hij ontneemt ons de middelen om te overwinnen, aangezien God altijd zal zegevieren over de duivel.

Door het ongeloof in God te bevorderen, is het gemakkelijk om christenen ervan te overtuigen dat moreel goed niet bestaat. In plaats daarvan is elk goed slechts een emotionele toestand zonder enige werkelijke waarde. Goed is een gevoelstoestand voor zwakke individuen. "Goede" mensen moeten het kwaad niet bestrijden, maar moeten voortdurend concessies doen en "medelijden" tonen met het kwaad. Bovenal moet de maatschappij geen concept van een moreel goed promoten aangezien goed slechts een kwestie van mening is.

Derde strategie: het kwaad verdoezelen door het goed te laten lijken

Zelfs door de noties van goed en kwaad te vernietigen, vindt de duivel het moeilijk om de samenleving zover te krijgen dat zij het kwaad in praktijk brengt, omdat het zo tegengesteld is aan onze natuur en goede orde. Vaak moet de duivel het kwaad vermommen om Christenen en de hele samenleving naar de ondergang te leiden.

Satan is een expert in het bepalen van het juiste moment om aan te vallen. Hij houdt de samenleving in de gaten en begrijpt haar gezindheid, behoeften, verlangens en omstandigheden. Hij weet dat hij zal worden verslagen als hij een rechtschapen volk regelrecht kwaad voorstelt. Daarom zal hij zijn slachtoffers in verwarring brengen door hun gevoelens te ontregelen; hij zal iets schijnbaar prijzenswaardigs voorstellen als een middel om de persoon af te leiden naar een kwaadaardig doel. Hij zal de hele maatschappij naar de verdoemenis leiden en verwarren door voor te stellen dat de mensen dingen zoeken die nuttig lijken, maar in werkelijkheid niet goed zijn. Hij zal bijvoorbeeld het kwaad van abortus vermommen als een daad van "medelijden" met vrouwen.

Satan suggereert ons dat de bevrediging van onze eigen behoeften, verlangens en ambities (hoe legitiem die ook mogen zijn) belangrijker is dan het doen van de Wil van God. Hij bevordert een samenleving waarin de heerschappij van het geld overheerst en Gods eer terzijde wordt geschoven en vergeten.

Vierde strategie: de volgorde van iemands prioriteiten veranderen

Tenslotte probeert Satan de prioriteiten van een volk te veranderen door een cultuur te begunstigen die mensen aanmoedigt om zich op zichzelf te concentreren, zelfs tot het punt van het bevredigen van legitieme verlangens.

Satan probeerde dit inderdaad met Christus zelf te doen toen Hij honger leed na veertig dagen en nachten gevast te hebben. "En de verleider kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, beveel, dat deze stenen tot brood worden"" (Matt. 4:3).

De heilige Thomas van Aquino spreekt over deze actie van de duivel als een deordinatio, een perversie van de juiste orde der dingen. Door de erfzonde neigen wij naar kwaad en wanorde. Satan maakt gebruik van deze neiging door de dingen op hun kop te zetten. Hij suggereert ons dat de bevrediging van onze eigen behoeften, verlangens en ambities (hoe legitiem die ook mogen zijn) belangrijker is dan het doen van de Wil van God. Hij bevordert een samenleving waarin de heerschappij van het geld overheerst en Gods eer terzijde wordt geschoven en vergeten.

Terugvechten

Om de actie van Satan te bestrijden, moeten we ervan overtuigd zijn dat God "niet zal toelaten dat wij boven onze krachten verzocht worden" (1Cor.10:13). God laat verzoeking toe, maar Hij controleert en beteugelt ook de verleider. Door met Gods hulp te lijden en verzoekingen te weerstaan, kunnen wij gesterkt worden en onze heiligheid vergroten. Wanneer de hele samenleving Satan weerstaat, leidt dat tot een orde die bevorderlijk is voor een deugdzaam leven in het algemeen.

Wanneer Satan deze strategieën tegen ons aanwendt, moeten wij onmiddellijk onze toevlucht nemen tot God en Zijn Heilige Moeder. Wij moeten deze culturele strijd aangaan die Satan propageert. Zo kunnen wij de duivel vernederen door hem zijn machteloosheid te tonen tegenover de genade van God. De H. Thomas leert dat God toelaat dat de rechtvaardigen verzocht worden om hun de grootheid te tonen die de genade hun schenkt.

Met andere woorden, zolang wij bezig zijn met de strijd tegen het kwaad, kunnen wij verzekerd zijn van de overwinning en de terugkeer tot de orde. God beheerst de duivel en zal zorgen voor zijn nederlaag.